VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ OBCHOD

(dále jen „obchodní podmínky“ nebo-li „VOP“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod prodávajícího, jenž je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.panoyan.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Provozovatelem a majitelem webové stránky je společnost Panoyan s.r.o. , IČO: 031 58 268, se sídlem Nýdecká 443, Letňany-Praha, 199 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227594 (dále jen „společnost Panoyan“ nebo také „prodávající“). Další informace o společnosti Panoyan jsou uvedeny na webové stránce v sekci O nás. Jakékoliv uchovávání, upravování a šíření těchto stránek je možné pouze se souhlasem společnosti Panoyan.

3. Přístup a používání webové stránky www.panoyan.cz je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. Společnost Panoyan nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.

4. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy pro kupující spotřebitele, reklamační řád, podmínky ochrany osobních údajů, jako i další potřebné údaje a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

5. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. VOP vymezují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

7. Kupující, který je právnickou osobou a také fyzická osoba, která realizuje objednávku v souvislosti se svou samostatně výdělečnou činností, je pro účely těchto VOP považován za podnikatele. Za podnikatele je považován také kupující, jehož objednávky výrazně přesahují množství obvyklé pro běžné užívání.

Článek II.

Objednávka zboží, předmět smlouvy a její uzavření

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím stránek www.panoyan.cz jsou považovány za závazné. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy o koupi zboží (dále také „Smlouva“) jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Po vložení požadovaného zboží do tzv. košíku a zadání všech kontaktních údajů kupující objednávku odešle/potvrdí. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření Smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi kupujícím a prodávajícím jinak. Uzavřená Smlouva bude uložena u prodávajícího a kupující k ní má přístup po dobu tří let ode dne uzavření Smlouvy. Smlouva se uzavírá výhradně v českém jazyce.

2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

4. Prodej zboží prostřednictvím webové stránky je prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. V případě, že kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit a splnit prodávajícím určené povinnosti vedoucí k uzavření Smlouvy, ke kterému nemusí dojít prostřednictvím webové stránky, a to dle volby prodávajícího. Kupujícím, kteří jsou zároveň podnikateli, nenáleží práva vyplývající z těchto VOP, přesahující práva stanovená v příslušných právních předpisech.

5. Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadaných údajů při objednávce zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání zboží zadal.

6. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím webové stránky (a také na prodejnách) a aktualizaci příslušných údajů na webových stránkách se může stát, že kupujícím objednané zboží je již vyprodáno (přestože na webových stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nebude-li možné realizovat ani část Smlouvy, jelikož žádné z objednaného zboží nebude dostupné, Smlouva zaniká. V případě nedostupnosti zboží žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí kupující sám (internetové připojení, telefonní hovory). Prodávající neuzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

Článek III.

Cena zboží a platební podmínky

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

2. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu, kdy webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Kupující je povinen uhradit cenu za zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných prodávajícím, tj.:
(i) online platbou na bankovní účet prodávajícího č. ú.: 2300860941/2010, vedený u Fio banka a.s. Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky;

(ii) online platbou prostřednictvím prodávajícím používaného platebního systému;
(iii) online platba dárkovou kartou vydanou prodávajícím;
(iv) platba na dobírku – tj. hotově příp. platební kartou při převzetí zásilky od smluvního přepravce.

4. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím. Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uvedeno, že je k dodání „pouze na objednávku“.

Článek IV.

Dodací podmínky

1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky. Náklady na dodání zboží spolu s lhůtou pro jeho dodání jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu.

2. Lhůta pro expedici/odeslání zboží začíná běžet ode dne uzavření Smlouvy a v případě volby úhrady ceny za dodání zboží jiným způsobem než při převzetí zboží od okamžiku provedení úhrady ceny za dodání zboží. Lhůta pro expedici činí maximálně třicet dnů, kdy tato může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Nemůže-li prodávající expedovat zboží v uvedené lhůtě, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu expedice zboží či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Rovněž v případě, kdy kupující nepřevezme zboží ve lhůtě dle shora uvedeného odst. 2 tohoto článku VOP, náleží prodávajícímu úplata za jeho uskladnění, a to ve výši  50,- Kč denně.

4. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

5. Kupující je povinen bezprostředně, nejpozději do 3 dnů po převzetí zásilky se zbožím zkontrolovat i obsah zásilky, zda zcela odpovídá objednávce, tj. objednanému zboží co do modelu, velikosti, barvy, i co do množství. Kupující i zkontroluje, zda zboží nevykazuje zjevné známky povrchového poškození, a zkontroluje i funkčnost ovládacích prvků výrobku. V případě, že obsah zásilky neodpovídá objednávce, nebo když kupující zjistí povrchové poškození zboží či nefunkčnost některých ovládacích prvků výrobku, oznámí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu, a dohodne s ním nápravu, tj. výměnu, popř. dodatečné zaslání chybějícího zboží. V případě prodlení této povinnosti kupujícího bude mít prodávající za to, že obsah zásilky zcela odpovídá objednávce, a že dodané zboží je bez jakéhokoliv povrchového poškození.

Článek V.

Nároky vyplývající z vad zboží

1. Kupující/spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým nebo nadměrným užíváním.  

3. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže (přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil), nejpozději do tří pracovních dní od přijetí reklamovaného zboží, do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady je prodávající povinen vyřídit bezodkladně nejpozději do 30 dní od data přijetí reklamovaného zboží.

5. Pokud prodávající vadu odmítne odstranit nebo ji neodstranil ve stanovené lhůtě, nebo se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

6. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Více informací o nárocích z vad zboží a odpovědnosti prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je k dispozici v samostatné sekci na webové stránce zde.

Článek VI.

Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu

1. Kupující s výjimkou podnikatele má právo na vrácení zboží zakoupeného přes webovou stránku, tj. odstoupit od Smlouvy o koupi zboží uzavřené prostřednictvím webové stránky (prostředků komunikace na dálku) bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být kupujícím odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu sídla prodávajícího, nebo na určenou e-mailovou adresu prodávajícího. Pro odstoupení od Smlouvy je kupující oprávněn využít vzorový formulář.

2. Podrobný návod, jak postupovat při vrácení zboží spolu se vzorovým formulářem pro odstoupení od smlouvy naleznete v samostatné sekci na webové stránce, a to zde.

3. V případě, kdy kupující odstoupí dle předchozího odstavce od Smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak. Prodávající je současně oprávněn vrátit plnění poskytnuté mu kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od Smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží obdrží.

4. Odstoupí-li kupující od Smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na Náhradu u kupujícího tak, že mu zašle od kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o Náhradu.

6. Prodávající může zamítnout odstoupení od Smlouvy kdykoli v případě, kdy dojde ke snížení hodnoty zboží. Za snížení hodnoty zboží se považuje zboží vykazující jakoukoli vadu, ať už mechanickou, optickou či jinou ve srovnání se zbožím novým. Pokud prodávající zjistí u vráceného zboží známky opotřebení nebo znečištění, může náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu odečíst od vrácené kupní ceny.  Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

7. Spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu přísl. ustanovení Občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobené podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám.

8. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Článek VII.

Kontaktní údaje prodávajícího

Kontaktními údaji prodávajícího jsou:

Panoyan s.r.o.

IČO: 031 58 268

Sídlo: Nýdecká 443, Letňany, 199 00 Praha

Tel.: +420 776 143 377

e-mail: panoyan@email.cz

Článek VIII.

Ochrana osobních údajů

1. Společnost Panoyan jako správce zpracovává vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce v samostatné sekci Ochrana osobních údajů, která je k dispozici zde.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího www.panoyan.cz v den uzavření Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo měnit znění obchodních podmínek.

2. V případě, kdy bude smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem.

3. Pokud oddělitelné ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevynutitelným či zdánlivým, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto VOP.

4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi společností Panoyan a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak společnost Panoyan doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na společnost Panoyan pro vyřešení nastalé situace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. 1. 2023.

0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnýPřejít do obchodu