REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Panoyan s.r.o.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 6. 1. 2023 a vztahuje se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností Panoyan s.r.o., IČO: 031 58 268, se sídlem Nýdecká 443, Letňany-Praha, 199 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 227594 (dále jen „Prodávající“ nebo „Společnost“), a koncovým zákazníkem – spotřebitelem (dále jen „Kupující“) realizovaných v kterékoli provozovně (prodejně) Prodávajícího včetně internetového obchodu provozovaného na stránce www.panoyan.cz (dále jen „Prodejní síť PANOYAN“), a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

I. Právo na uplatnění reklamace

1. Kupující, který je právnickou osobou a také fyzická osoba, která realizuje objednávku v souvislosti se svou samostatně výdělečnou činností, je pro účely tohoto Reklamačního řádu považován za podnikatele (dále jen „Podnikatel“). Za Podnikatele je považován také Kupující, jehož objednávky výrazně přesahují množství obvyklé pro běžné užívání. Kupujícím, kteří jsou zároveň Podnikateli, nenáleží práva vyplývající z tohoto Reklamačního řádu, přesahující práva stanovená v příslušných právních předpisech.

2. Zboží, u kterého se vyskytne vada v záruční době (s výjimkou případů uvedených v Občanském zákoníku) je možno reklamovat. Reklamaci musí Kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. Reklamaci je možno uplatnit na vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, technologického postupu, popřípadě jiných skutečností stanovených zákonem.

3. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem. Záležitosti tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

4. Kupující je povinen dodržovat obecně známá pravidla při používání zboží zakoupeného
u Společnosti (křehkost šperků a hodinek) a také podmínky stanovené v záručním listě nebo návodu na používání, který je dostupný na internetové stránce společnosti zde. V případě nedodržení uvedených podmínek a pravidel nemůže být reklamace uznána.

II. Odpovědnost prodávajícího

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

– věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě
a jiným ujednaným vlastnostem;

-se věc hodí k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil;

– věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility
a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím (zejména reklamou);

– je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu, pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat; a

-věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a vůči spotřebitelům také za vady, které se vyskytnou v záruční době, tj. ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží v záruční době v důsledku skutečností uvedených v článku IV., odst. 2. Reklamačního řádu.

3. Kupující má právo při uzavření Kupní smlouvy v prodejně Společnosti na tzv. předprodejní servis ze strany Prodávajícího, při kterém je jeho nově zakoupené zboží před ním překontrolováno, předvedeny jeho funkce a deklarováno, že zboží je bez poškození a zjevných vad.

III. Uplatnění práva z vadného plnění

1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího v kterékoliv prodejně Prodejní sítě PANOYAN, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, s výjimkou zboží zakoupeného v prodejnách typu OUTLET, které doporučuje Společnost reklamovat pouze v těchto prodejnách, případně i v sídle Společnosti.

2. Reklamaci zboží lze uplatnit osobně v prodejně Společnosti nebo zasláním poštou či jiným přepravcem. Reklamované zboží musí být čisté, zbavené všech nečistot a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě může být reklamace zamítnuta.

3. Při osobním uplatnění reklamace v prodejně Společnosti vyplní Prodávající podle dispozic Kupujícího reklamační list (Reklamace spotřebitelů), jehož jedno vyhotovení obdrží Kupující. Správnost vyplněných údajů potvrdí Kupující svým podpisem.

4. Při vyřizování reklamace zasláním musí být zboží důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měla být viditelně označena slovem „REKLAMACE“
a odeslána na adresu sídla Prodávajícího U Rybníka 428, Veleň, 250 63 Praha-Východ. Za poškození zboží, způsobené během přepravy v důsledku nedostatečného zabezpečení zasílaného zboží, Společnost neodpovídá. Současně je Kupující povinen zaslat spolu se zbožím řádně vyplněný a podepsaný formulář Průvodní list (formulář naleznete na www.panoyan.cz zde – PDF, DOC), nebo alespoň odkaz na termín elektronického odeslání formuláře e-mailem; v tom případě tento odešlete na e-mail adresu panoyan@email.cz (zboží zakoupené přes eshop) nebo info@panoyan.cz (zboží zakoupené v kamenných prodejnách), spolu s odkazem
na termín odeslání zboží. Průvodní list musí obsahovat přesné kontaktní údaje Kupujícího (jméno, korespondenční a e-mailová adresa, telefon), identifikaci reklamovaného zboží (č. objednávky
e-shopu, č. faktury (eshop) či paragonu (č. daňového dokladu), název a č. zboží, popis stavu zboží, známky opotřebení a poškození zboží-oděrky, rýhy, promáčkliny, praskliny, přetržení, odlomení části atd.), popis vytýkané vady zboží, požadavek na způsob řešení reklamace, podpis a datum. Na základě těchto údajů vyplní Prodávající po příjmu reklamovaného výrobku reklamační list (Reklamace spotřebitelů). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

5. Kupující je vždy povinen prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, a to buď předložením prodejního dokladu (paragon, faktura) nebo záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

IV. Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění

1. Kupující s výjimkou Podnikatele je oprávněn vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží Kupujícím. V případě poskytnutí zvláštní mezinárodní záruky ze strany výrobců zboží prodávaného v Prodejní síti PANOYAN, zavazuje se Společnost tuto mezinárodní záruku rovněž garantovat, když její lhůta je uvedena na příbalovém materiálu konkrétního zboží. Po uplynutí těchto lhůt nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Společnost v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku neposkytuje záruku za jakost nad rámec svých zákonných povinností a nad rámec mezinárodní záruky zboží garantované výrobcem.

2. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,

b) které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým nebo dokonce nadměrným užíváním,

c) o kterých Kupující před převzetím zboží věděl,

d) způsobené Kupujícím, klasifikované jako poškození zboží, zejména mechanickým působením na výrobek (náraz, úder, přetržení, zlomení, odření), chemickým působením a nesprávným používáním výrobku, které je v rozporu s obecně známými pravidly a také s podmínkami pro užívání zboží stanovené v servisním listu nebo v návodu na používání (např. vniknutí vody do hodinek, které nejsou deklarovány jako vodotěsné apod.),

e) jakkoliv upravované Kupujícím nebo třetí stranou.

Za vadu nelze také považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.

3. Uplatní-li Kupující vůči Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne, kdy Kupující byl povinen výrobek po opravě převzít.

4. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Toto ustanovení se neuplatní vůči Podnikatelům.

V. Práva z vadného plnění

1. Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady.

2. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil ve stanovené lhůtě,

a) se vada projeví opakovaně (tři a vícekrát),

b) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

c) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době bez značných obtíží pro Kupujícího.

3. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující obdržel. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.

4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc.

VI. Vyřízení reklamace

1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy.

3. Kupující má právo být ze strany Prodávajícího aktivně informován o průběhu reklamace, resp. o datu ukončení reklamačního řízení, pokud Kupující pro tento účel uvede na reklamačním protokolu kromě svého telefonického spojení i svojí emailovou adresu, v případě, že takovou disponuje. Kupující ovšem bere na vědomí, že se musí i sám o výsledku vyřízení své reklamace zboží zajímat (a to telefonickým dotazem, emailovou korespondencí nebo osobní návštěvou předmětné provozovny apod.).

4. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné ve výši 50,-Kč denně. Nevyzvedne-li si Kupující zboží ani v náhradní lhůtě 1 měsíce, o které bude Prodávajícím vyrozuměn, je Prodávající po uplynutí lhůty šesti (6) měsíců ode dne, kdy byl Kupující povinen si zboží vyzvednout, oprávněn zboží prodat. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží a výtěžek z prodeje bude vyšší než náklady spojené s uskladněním a náklady na uskutečnění prodeje, tak Prodávající je povinen vyplatit zbytek výtěžku z prodeje Kupujícímu. Stejná práva má Prodávající bez vyrozumění Kupujícího i tehdy, pokud je Kupující nesnadno dosažitelný nebo nehlásí-li se. Prodávající je oprávněn zboží nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka skladného.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Reklamační řád je Kupujícím k dispozici v písemné podobě ve všech provozovnách Společnosti i v elektronické podobě na www.panoyan.cz. Prodávající upozorňuje, že Kupující může najít podrobnější úpravu uplatnění svých práv v Občanském zákoníku.

2. Tento Reklamační řád se nevztahuje na zboží, které zákazník obdržel od Společnosti v kterékoliv prodejně Společnosti bezúplatně nebo za symbolickou 1 Kč. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a nelze na něj uplatňovat žádná práva spotřebitele dle platné legislativy.

3. Vztahy a případné spory, vzniklé na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky u příslušných soudů České republiky, nebo případné spory mezi Společností a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce www.adr.coi.cz ; adr@coi.cz . Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, tak Společnost doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na vedení společnosti Panoyan s.r.o. info@panoyan.cz pro objasnění či případně pro vyřešení nastalé situace.

Edvard Panojan

jednatel a generální ředitel Panoyan s.r.o

0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnýPřejít do obchodu